נוטריון פתח תקווה

אודות המחבר


עורכת דין ריקי בקבני

RDB עו"ד ריקי בקבני

בס"ד

שירותי הנוטריון כוללים מגוון גדול של אישורים הניתנים לצרכים שונים, במאמר זה אסקור את השירותים הנפוצים הנדרשים.

יפוי כח נוטריוני – לבנק המעניק הלוואה מובטחת במשכנתא

כחלק בלתי נפרד ממסמכי הלוואת משכנתא שמקבל כל לווה בשלב החתימות בבנק על מסמכי המשכנתא, נמסר ללווה עותק יפוי כח נוטריוני לחתימה בפני נוטריון. יפוי כח זה מסמיך את הבנק וכן את באי כוחו לממש את המשכנתא הרובצת על הנכס הממושכן במקרה שהלווה לא יעמוד בתנאי ההלוואה.

 

יפוי כח כללי / יפוי כח לביצוע פעולות במקרקעין

יפוי כח כללי הינו יפוי כח שניתן לצורך פעולות נרחבות והרשאות שאינן מוגבלות לפעולה משפטית ספציפית. יפוי כח כזה יכול להיחתם על ידי מייפה בכח בפני הנוטריון ולקבל אישור נוטריוני לאימות חתימה.

יפוי כח לביצוע פעולות במקרקעין – יפוי כח המסמיך אדם לבצע פעולה במקרקעין הטעונה רישום. בשל חשיבותה של עסקת מקרקעין הטעונה רישום קבע המחוקק כי יפוי הכח ייחתם בפני נוטריון.

יציאת קטין מהארץ

כחלק מהניסיון למנוע חטיפת קטינים, שלטונות ההגירה מחמירים את בדיקותיהם בכל הנוגע לכניסת / יציאת קטינים מתחת לגיל 18 ממדינות שונות, ללא ליווי הורה או אפוטרופוס. אלה ידרשו להציג אישורים מתאימים במעבר הגבול.

רשות האוכלוסין וההגירה פרסמה נוהל לטיפול במעבר קטינים בלתי מלווים במעברי הגבול. על פי הנוהל יש לצרף רשימת אישורים / מסמכים , וזאת מבלי לגרוע באישור נוטריוני לאימות חתימת ההורים על כתב הסכמה ליציאת הקטין מהארץ עם או ללא מלווה.

בכתב ההסכמה מקובל לציין את מדינת היעד , זהות המלווה של הקטין וכמובן חתימת והסכמת ההורים. הנוטריון יאמת חתימת ההורים וימסור עותק מקורי מן המסמך כך שעותק זה יהא עם הקטין בבואו למעבר הגבולות.

אישור כי מסמך הינו העתק נאמן למקור

מוסדות וגורמים שונים דורשים כי מסמך המוגש להם יוגש בצירוף אישור נוטריוני כי הוא העתק הנאמן למקור. אישור העתק נוטריוני זהה בתוקפו לאישור המקורי. כל למשל אם נדרש אדם להציג בפני רשות מסמך מקורי ממנו יש לו עותק מקורי אחד בלבד, ניתן לעשות למסמך המקור העתק נוטריוני שהינו שווה ערך מבחינת התוקף למסמך המקור.

 

אישור נכונות תרגום

מוסדות וגורמים שונים דורשים קבלת אישור נוטריוני בדבר נכונות של תרגום למסמכים ותעודות ציבוריות שיש להציג בפני מוסדות שונים במדינות זרות למטרות שונות כגון נישואים אזרחיים בחו"ל, בקשות לאזרחויות זרות, הגירה לחו"ל פתיחת חשבונות בחו"ל , לימודים בחו"ל ועוד. (דוגמאות למסמכים כאלו הם: דרכון, תעודת לידה/פטירה, תעודת זהות, תעודת נישואין/ גירושין, תעודות על רכישת 25 מקצוע והשכלה, תעודת יושר, חוזים, פסקי דין, צוואות, תקנון חברה, מאזן, שומות מס וכיו"ב)

כאשר שפת המסמך ושפת התרגום ידועות לנוטריון הוא רשאי ליתן אישור בדבר נכונות התרגום. ככל ששפת התרגום אינה שפה הידועה לנוטריון אין לו סמכות ליתן אישור זה שכן הוא אינו יכול לוודא את נכונות התרגום בשל השפה שאינה ידועה לו.

במקרה כאמור, כאשר שפת התרגום אינה ידועה לנוטריון, ינתן אישור "אימות חתימה כששפת המסמך אינה ידועה לנוטריון". באישור זה מסתמך הנוטריון על תצהיר מתורגמן בדבר נאמנות התרגום נמסר לנוטריון לעיון ולמשמרת.

 

אישור חיים / תעודת חיים

אישור חיים נדרש לעיתים לצורך הוכחה בפני רשויות שונות כי האדם הניצב בפניהם הוא אותו אדם שהוא טוען שהוא.

נוטריון מוסמך על פי החוק ליתן אישור כזה לאחר שזיהה את האדם הניצב מולו לפי תעודת זהות או תעודה ציבורית אחרת, ומאשר כי אותו אדם שחתם בפניו הינו בן החיים.

אימות הסכם ממון שנכרת לפני נישואין

לפי חוק יחסי ממון בין בני זוג, יכול הסכם ממון שנכרת בי הצדדים לפני נישואיהם לקבל תוקף באחת מ-  2 דרכים:

  1. באישור בית המשפט לענייני משפחה או בית הדין הדתי שלו סמכות בענייני נישואין וגירושין.
  2. באימות בידי נוטריון לפי חוק הנוטריונים, תשל"ו-1976, ובלבד שהנוטריון נוכח שבני הזוג הניצבים בפניו עשו את ההסכם בהסכמה חופשית ובהבינם את משמעותו ותוצאותיו.

סמכות הנוטריון הינה ליתן אישור ותוקף להסכם הממון שבין הצדדים לאשר שהתרשם ונוכח כי הצדדים העומדים לחתום על ההסכם הינם כשירים לכך, מבינים את תוכנו של ההסכם ומשמעויותיו ורוצים לחתום עליו.

 

אימות חתימה בשם תאגיד

כאשר פלוני חותם בשם תאגיד, על הנוטריון לבדוק ראשית, כי התאגיד קיים, קרי, עליו לבקש תעודת התאגדות או תעודת רישומה של חברה. עליו לציין באישורו את מס' הח"פ של החברה לשם זיהוייה.

עליו לבדוק במסמכי התאגיד, כי החותם אכן רשאי לחתום בשם התאגיד, או לדרוש אישור עורך הדין של החברה או רואה החשבון שלה, לפיו על פי מסמכי התאגיד רשאי החותם לחייב את התאגיד. לדוגמא: אם יש פרוטוקול מיוחד, המסמיך את החותם לחתום בשם התאגיד לצורך מיוחד או כללי, צריך להירשם בפרוטוקול שמו של מיופה הכוח – החותם – וכן מספר תעודת זהותו או דרכונו, לצורך זיהוי על ידי הנוטריון.

 

הנוטריון צריך להיות משוכנע, כי אכן התאגיד קיים, וכי החותם מוסמך לחייבו.

 

על הנוטריון כמובן לזהות את החותם.

 

צוואה נוטריונית

ישנן מספר דרכים לעריכת צוואה, אחת מהן הינה צוואה בפני רשות, בהתאם לסעיף 22 לחוק הירושה. סעיף 22 (ז) לחוק הירושה מקביל את הנוטריון לרשות ולכן צוואה שנעשתה בפני נוטריון – היינו צוואה נוטריונית – תחשב כצוואה שנעשתה בפני רשות.

לצוואה נוטריונית משקל ראייתי משמעותי והיא מהווה ראיה מספקת בהליך משפטי ולכן בית משפט לא יורה בנקל על בטלותה.

הליך עריכת הצוואה והחתימה עליה

הצוואה תיערך ע"י הנוטריון לפי בקשת המצווה. על הנוטריון לברר את זהות המצווה הניצב בפניו באמצעות תעודה מזהה. כמו כן על הנוטריון לברר האם המצווה כשיר משפטית ומבין הבנה מלאה את משמעות הפעולה שהוא עומד לבצע, ופועל מרצונות החופשי וללא השפעה או לחץ של אדם אחר.

במידה והמצווה מאושפז בבית חולים או מרותק למיטתו, תידרש תעודה רפואית המעידה על הכשרות המשפטית של המצווה.

המצווה יאמר את דברי צוואתי בעל פה בפני הנוטריון, אשר ירשום אותם, או יגיש לנוטריון את צוואתו בכתב.

הנוטריון יקריא למצווה את צוואתו או שזה יקרא אותה בעצמו.

הנוטריון יאשר את הצוואה באישור נוטריוני וימסור עותק ממנה לידי המצווה.

 

שירות אפוסטיל

(מתוך דו"ח מסכם – תכנית משרדית להפחתת הנטל הרגולטורי)

שירות אפוסטיל הינו אישור מסמכים כלפי חוץ. שירות זה מוסדר במוסד 'האפוסטיל' המתיר לעובד ציבורי לאמת מסמכים המוצגים במדינות זרות. בשל הבדלים בין שיטות משפט שונות בעולם בכל הנוגע לרשויות המאשרות מסמכים וסמכויות, חתמו רוב המדינות בעולם על אמנת האג ב-1961" לביטול הצורך באימות מסמכי חוץ ציבוריים". אמנה זו מפשטת ומסדירה הכרה הדדית בתעודות ואישורים שניתנו בארצות החתומות על האמנה. המשמעות היא שתעודה ציבורית, ובכלל זה מסמך נוטריוני, שאומתה בחותמת אפוסטיל בישראל אמורה להיות מוכרת במדינה החתומה על האמנה באמצעות תעודת אפוסטיל שהינו אישור בעל מעמד בינלאומי.

הרשויות המוסמכות לתת אפוסטיל במדינת ישראל לפי האמנה הן משרד החוץ, רשמי בית- משפט השלום ועובדי מדינה שמונו לתפקידם על-ידי שרת המשפטים בהתאם לתקנות  לביצוע אמנת האג )ביטול אימות מסמכי חוץ ציבוריים, תשל"ז-1977. (

ישנם שני סוגי מסמכים עבורם נדרש אפוסטיל:

  1. תעודות ציבוריות שמנפיקים גופים ממשלתיים (כגון: תעודת לידה ממשרד הפנים, תעודת נישואין ממשרד הדתות וכיו"ב). תעודות אלו ניתן להחתים כיום באפוסטיל במשרד החוץ בירושלים בלבד. למעט אחוז קטן מן המסמכים שניתן להפיק , מרבית המסמכים מופקים בעברית ועל כן, על מנת להציגם במדינות זרות באנגלית יש צורך לתרגם אותם ע"י נוטריון לשפה זרה. על כן רב המסמכים יעברו גם את התהליך המפורט בסעיף הבא.

 

  1. מסמכים נוטריוניים הינם מסמכים שנערכו או אומתו על-ידי נוטריון והם יוחתמו באפוסטיל בכל אחד מבתי-משפט השלום לאחר שנבדק כי הנוטריון הוא אכן נוטריון מוסמך בישראל. עובדי הנהלת בתי-המשפט מקבלים מדי שבוע רשימה מעודכנת של חתימות כלל הנוטריונים בארץ מהרגולטור, באמצעותה מאמתים את החתימה על המסמך שלפניהם

 

שכר הנוטריון עבור השירותים הנוטריוניים נקבע בהתאם לתקנה 4 לתקנות הנוטריונים (שכר שרותים), תשל"ט 1978, והוא מתעדכן ב-1 בינואר של כל שנה. על הנוטריון חל איסור לגבות יותר או פחות מהקבוע בתקנות עבור הפעולה הנוטריונית.

 

אלו הם השירותים העיקריים הניתנים ע"י נוטריון, והרשימה איננה סגורה.

משרדי מספק את כל שירותי הנוטריון במהירות וביעילות.

המשרד מספק שירותי תרגום למסמכים מעברית לאנגלית ולהיפך, והשירות ניתן בעלות נמוכה ובמהירות.

 


החשיבות של נוטריון פתח תקווה

בין אם אתם עולים לישראל או מתכננים ללמוד מעבר לים, חותמים על מסמך משפטי חשוב או מתכננים לחתום על צוואה – שירותיו של נוטריון פתח תקווה הם ללא ספק קריטיים. במקרים רבים חתימת נוטריון על מסמכים כאלה ואחרים היא דרישה בסיסית, לרבות חתימה על תעודות לידה, הסכמי ממון או צוואות. אם כן, מה בדיוק רשאי הנוטריון לעשות ומה חשוב לדעת לפני שאתם נעזרים בשירותיו?

נוטריון פתח תקווה – עם רישיון מתאים

המסמכים שרשאי הנוטריון לאשר, והאימות שהוא אמור לספק – כל אלה מתייחסים לנושאים רגישים ובעלי משמעות אדירה. אם כן, לפני שאתם מתרגמים את תעודת הבגרות או את אישור הזכאות שלכם לצורך רישום ללימודים בחו"ל, מומלץ לבחור נוטריון פתח תקווה שפועל על פי כל כללי האתיקה, ובעיקר רצוי לוודא שיש לו את הרישיון לעסוק בתחום.

כמה עולים שירותיו של נוטריון?

כשאתם בוחרים נוטריון פתח תקווה אתם בוודאי מחפשים דרך להוזיל עלויות, באופן הזהה לסקר השוק שאנחנו מבצעים במקרים רבים אחרים. עם זאת, לנוטריונים נקבע תעריף אחיד, והם אמורים לגבות תעריף זה בלבד. מומלץ להבין מה המחיר הקבוע בחוק לשירות הדרוש שלכם, בין אם מדובר בתרגום נוטריוני או בקבלת אימות על החתימה שלכם על הסכם כזה או אחר.

תרגום של נוטריון פתח תקווה

אם אתם זקוקים לתרגום ולחתימת נוטריון המאשר כי התרגום תואם באופן מלא למקור, עומדות לרשותכם שתי אפשרויות. דרך אחת היא לשכור שירותיו של נוטריון פתח תקווה שיש לו רקע בתרגום והוא זה שיבצע את התרגום שלכם בפועל. הדרך הנוספת היא להיעזר במתרגם שעמו הוא עובד, ולקבל אישור כי אכן קיימת התאמה מלאה למקור. שימו לב שאם הנוטריון והמתרגם הם שני אנשים שונים, גם המתרגם יידרשו לחתום ולאשר כי שתרגם בצורה זהה ככל הניתן למסמך המקורי.

נוטריון ושמירה על סודיות

נוטריון הוא עורך דין ותיק (10 שנות ניסיון לפחות), ומכאן שנושא הסודיות אינו זר לו. עם זאת, מומלץ לוודא שגם הנוטריון שבו תבחרו מקפיד על הכללים הללו, ושהוא שומר על הסודיות שלכם מעל לכל. כשאתם בוחרים נוטריון פתח תקווה רצוי גם לדעת מראש האם הוא יכול לעמוד בלוח הזמנים הדרוש לכם, כמובן, ורק כך תוכלו לדעת שאתם בוחרים את האדם המקצועי, המיומן והטוב ביותר לצרכים שלכם. זוהי הדרך האידאלית להשיג את כל האישורים הדרושים לכם – באופן פשוט ויעיל.

אודות המחבר


עורכת דין ריקי בקבני

RDB עו"ד ריקי בקבני

לייעוץ מקצועי ללא עלות:


תחומי התעסקות:
משפחה
נוטריון
נזיקין
עבודה
רשלנות רפואית

לקוחות ממליצים:

"עד לפני הערעור לביטוח לאומי התמודדתי איתם לבד שהגיע הזמן לתת נכות לצמיתות ביטוח לאומי הוריד משמעותית את הנכות מהמחלה שלי בעזרת עוד ריקי הביטוח הלאומי החזיר את אחוז הנכות לשביעות רצוני תודה"

רונן ברוך אל- תיק נזיקין

שמי יורם, עו"ד בקבני מלווה ומכילה אותי כבר כמה שנים טובות מעבר להיות אמינה ומקצועית ברמה הגבוהה ביותר היא בן אדם לפני הכל יחס אנושי מהמעלה הראשונה.טופלתי דרכה בנושאים שונים ומגוונים והיא הוכיחה מקצועיות ונאמנות מלאה לאורך כל הדרך אני ממליץ עליה ומאחל לכל אדם אשר זקוק לעו"ד להגיע רק לשיחת הכירות איתה לא צריך יותר מזה בכדי להבין שאתה בידיים הכי טובות שרק ניתן.

יורם לב ארי

מאמרים נוספים:

עורכת דין עבודה פתח תקווה בנושא

הרעת תנאים בעבודהאדם אשר עובד במקום עבודתו כשנה לפחות וחלה הרעה בתנאי העבודה שלו רשאי להתפטר, לקבל פיצויי פיטורים מלאים ואף לזכות בדמי אבטלה מידיים.. קרא עוד

עורך דין תמא 38 פתח תקווה

עורך דין תמא 38 פתח תקווהאנשים רבים שמעו או קראו על המונח תמ"א 38, אך רק מעטים הבינו את המושג לאשורו. במאמר הבא נעשה מעט.. קרא עוד

עורך דין תאונת עבודה בפתח תקווה

עורך דין תאונת עבודה בפתח תקווהבמדינת ישראל מתרחשות עשרות תאונות עבודה מדי יום, בהם אנשים נפגעים באורח קל, לעיתים קשה במקרים מסוימים התאונות אף גורמות.. קרא עוד
פרטים נוספים

יש לכם שאלה?

מלאו פרטים ונחזור אליכם