הסכם שכירות בלתי מוגנת

 

אשר נערך ונחתם ביום__ לחודש __ שנת _______

 

בין: 1.___________ ת.ז_________________

טל' _____________ נייד_________________

מרח' ____________

שניהם ביחד וכל אחד מהם לחוד (להלן: "המשכיר")

מצד אחד

לבין: 1.___________ת.ז_______________

2_____________ ת.ז________________

שניהם מרח' ____________

טל' _____________ נייד_________________

שניהם ביחד וכל אחד לחוד (להלן: "השוכר)

מצד שני

הואיל והמשכיר הינם הבעלים ובעלי זכויות החזקה של דירה מס' ___ בבית משותף ברחוב ____, המצויה בקומה ______  ברחוב_____________________(להלן: "המושכר").

והואיל והשוכר פנה למשכיר בבקשה לשכור את המושכר בשכירות בלתי מוגנת.

והואיל ומטרת השכירות הינה______________________________________ בלבד.
והואיל וברצון השוכר לשכור את המושכר מאת המשכיר וברצון המשכיר להשכיר את המושכר לשוכר הנ"ל בשכירות בלתי מוגנת במחיר, בתנאים ולתקופה כפי שיפורט בהסכם זה להלן;

 

לפיכך הוסכם, הותנה והוצהר בין הצדדים כדלקמן:

 1. המבוא להסכם זה מהווה חלק מחייב ובלתי נפרד הימנו.
 2. א. המשכיר משכיר בזה לשוכר והשוכר שוכר בזה מאת המשכיר את        המושכר לתקופה של _____ אשר תחל ביום ______ ותסתיים ביום _______ (להלן" "תקופת השכירות").

ד. כל תנאי חוזה זה יחולו גם על תקופת השכירות הנוספת על דעת המשכיר וע"פ אישורו בכתב בלבד, בכפוף לשינוי בדמי השכירות כפי שיפורט בסעיף 5 להלן.

 1. השוכר מצהיר מסכים ומתחייב בזאת כדלקמן:

א. השוכר מצהיר בזה כי לא שילם ולא התחייב לשלם דמי מפתח בעבור שכירת המושכר וקבלת החזקה בו וכי הוא לא יקבל ולא יתבע דמי מפתח בעת פינוי המושכר, או בגמר תקופת השכירות לפי הסכם זה, והואיל וביום 20 לאוגוסט 1968 לא היה דייר הזכאי להחזיק במושכר לפיכך לא תהיה שכירות זו מוגנת על פי החוק וזה בהתאם להוראת חוק הגנת הדייר (נוסח משולב) תשל"ב – 1972 (להלן: "החוק").

מוסכם על הצדדים באופן מוחלט ובלתי חוזר כי אם יוחק בעתיד חוק חדש או תיקון לחוק או כל דבר חיקוק או הוראת דין אחרת אשר יהיה בהם כדי לגרוע או לפגוע בזכויות המשכיר במושכר ו/או על פי הסכם זה, יפקע תוקפו של הסכם זה יום אחד לפני כניסתו לתוקף של כל חוק או תיקון או הוראת דין כאמור.

ב. למען הסר ספיקות מצהיר השוכר כי ידוע לו שלא ייחשב כדייר מוגן בגמר תקופת השכירות והינו מסכים שחוקי הגנת הדייר לא יחולו על שכירות זאת והוא מתחייב לפנות את המושכר בתום תקופת השכירות ולהחזירה למשכיר כשהיא פנויה מכל אדם ומכל חפץ השייך לשוכר.

ג. השוכר מצהיר בזאת כי ידוע לו שעל סמך הצהרותיו והתחייבויותיו המפורטות לעיל, ובהסתמך עליהן הסכימו המשכיר להשכיר לשוכר את המושכר הנ"ל.

 1. א. השוכר שוכר את המושכר למטרת מגורים בלבד.

ב. מודגש בזה כי כל שמוש השונה ו/או החורג מן האמור לעיל נאסר בזאת במפורש ולא יותר אלא באישור מפורש ובכתב מטעם המשכיר.

ג. הפרת סעיף זה תחשב להפרה יסודית של הסכם זה.

 1. א. השוכר מתחייב לשלם למשכיר דמי שכירות חודשיים בשיעור של __________.

ב. דמי השכירות ישולמו במועדים ובשעורים הבאים:

 

 1. בתאריך:_______ סך של _____ ₪   ב. בתאריך:_______ סך של _____ ₪

 

 1. בתאריך:_______ סך של _____ ₪  ב. בתאריך:_______ סך של _____ ₪

 

 1. בתאריך:_______ סך של _____ ₪   ב. בתאריך:_______ סך של _____ ₪

 

 1. בתאריך:_______ סך של _____ ₪   ב. בתאריך:_______ סך של _____ ₪

 

 1. בתאריך:_______ סך של _____ ₪   ב. בתאריך:_______ סך של _____ ₪

 

 1. בתאריך:_______ סך של _____ ₪   ב. בתאריך:_______ סך של _____ ₪

____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

ג. כל התשלומים יתבצעו בימים בהם מתקיים מסחר מטבע חוץ בבנקים. התשלום יתבצע בשעות לא יאוחר משעה 11:00. אם מועד התשלום בהתאם לתאריכים הנקובים לעיל חל שלא בימי המסחר הבנקאי, ידחה התשלום ויבוצע ביום הראשון שיתאים לדרישות שבס"ק זה.

ד. אם יממש השוכר את זכותו לתקופת שכירות נוספת באישור המשכיר ולשיקול דעתו המחלט יהיו דמי השכירות בתקופת השכירות הנוספת בהתאם לשיקול דעת המשכיר ללא כל התחיבות.  

 1. בנוסף לתשלום דמי השכירות הקבועים בסעיף 5 שלעיל יהא על השוכר לשאת במשך תקופת השכירות בתשלומים הבאים:

א. ארנונה עירונית כללית ותשלומי חובה עירוניים אחרים שיוטלו על מחזיק במושכר, ישולמו על ידי השוכר.

ב. תשלומים בגין ועד הבית, שימוש בחשמל, מים, גז וטלפון יחולו וישולמו על ידי השוכר.

ג. תשלומים והוצאות עבור החזקה שוטפת של המושכר לרבות נקיונו יחולו וישולמו על ידי השוכר.

ד. השוכר מתחייב לשלם סכומים אלה המפורטים בפסקאות א' ב' ו – ג' במועדם.

ה. השוכר מתחייב להציג למשכיר אישור על ביצוע התשלומים הנ"ל אחת לשלושה חודשים, בעת תשלום דמי השכירות וכן בכל עת שיידרש לעשות כן על ידי המשכיר.

ו. מוסכם בזה כי סעיף זה הוא תנאי יסודי בהסכם והפרתו תחשב כהפרה יסודית של ההסכם.

 1. השוכר מתחייב בזה שבכל תקופת השכירות ישמור על כל הוראות כל דין ובלא לגרום להפרעות ו/או למטרדים לשכנים ו/או לדיירים אחרים בבית בו מצוי המושכר.
 2. השוכר מתחייב מיד עם דרישת המשכיר לפצות ו/או לשפות את המשכיר בגין כל הוצאה ו/או נזק ו/או פיצוי שהמשכיר יתבעו לשלמו ו/או ישלמו בגין ו/או בהחזקת המושכר לרבות בגין תביעות שכנים למושכר ו/או צווי מניעה ו/או מסיבות אחרות מכל מין וסוג שהוא לרבות תשלום בגין שכ"ט עו"ד והוצאות משפט שיגרמו למשכיר.
 3. למען הסר ספק מודגש ומוצהר בזה במפורש כי השוכר לא יהא פטור בשום פנים ואופן ממילוי התחייבויותיו על פי הסכם זה לרבות תשלום דמי השכירות במלואם ובמועדם בין אם השתמש במושכר ובין אם לאו.
 4. הרשות בידי המשכיר או באי כוחם או נציגם לבקר במושכר בכל עת בתיאום מראש עם השוכר ולוודא כי המושכר מוחזק כהלכה וכי התחייבות השוכר על פי חוזה זה מקוימות במלואן, וכן להראות את המושכר לקונים או לשוכרים פוטנציאליים.
 5. א. במידה ויגרם למושכר קלקול, נזק או פגם כלשהו שאינו נובע מבלאי טבעי סביר ורגיל בעקבות ועקב השימוש בו יהיה השוכר חייב לתקנם מיד באמצעות בעל מקצוע בקיא ומיומן ויהיה חייב לשאת בהוצאות התיקון ו/או ההחלפה כפי שיקבעו על ידי המשכיר ו/או בעל מקצוע כאמור.

ב. במידה והשוכר לא יתקן כראוי ובאופן מיידי כל נזק או אובדן שהם כאמור לעיל, יהיו המשכיר רשאים לתקן את כל הטעון תיקון או החלפה ולהגיש לשוכר קבלה או חשבון, ערוכים וחתומים בידי בעל מקצוע, עבור כל ההוצאות שהוציא בגין אובדן או נזק כאמור לעיל והשוכר מתחייב לשלם למשכיר מיד כל סכום שיפורט בחשבון או בקבלה הנ"ל והינו מוותר מראש על כל טענת התנגדות בקשר לכך.

 1. א. השוכר מצהיר כי ראה את המושכר ובדק אותו וכי מצאו שלם ובמצב תקין וראוי לשימוש ומתאים למטרתו והוא מתחייב להשתמש במושכר באופן זהיר ולהחזיר את המושכר לידי המשכיר או לכל הבא מכוחם או מטעמם באותו מצב ובאותה צורה כפי שקיבלו, למעט בלאי סביר הנובע משימוש במושכר.

ב. השוכר לא יהא רשאי לבצע במושכר שיפורים, שיפוצים, שיכלולים, שינויים ועבודות בנייה בשום צורה שהיא אלא כנגד אישור מראש ובכתב של המשכיר לכך.

ג. המשכיר יהיו רשאים לדרוש את סילוקם של כל השינויים ו/או התוספות אשר נעשו שלא על פי האמור בסעיף זה דלעיל ואת החזרת המצב לקדמותו הכל על חשבונו של השוכר.

ד. מוסכם ומוצהר בזאת כי מבלי לגרוע מהאמור לעיל כל הסכום אשר יושקע על ידי השוכר בשיפוצים ובשינויים במושכר במידה ויינתן היתר המשכיר לבצוע שיפוצים ושינויים כנ"ל לא יראה ולא יחשב בשום צורה ודרך שהיא כהשקעה ו/או כתשלום דמי מפתח המקנה לשוכר זכויות כלשהן בהתאם לחוק הגנת הדייר [נוסח משולב] תשל"ב – 1972 ו/או על פי הוראות כל דין כפי שהינם כיום וכפי שיהיו מעת לעת.

ה. מבלי לפגוע בכלליות חוזה זה, מוסכם כי הפרה כלשהי של האמור בסעיף זה, תעניק למשכיר זכות לדרוש מאת השוכר את פינויו המיידי של המושכר ותפישת חזקה והוצאת התכולה ע"ח השוכר ללא שהמשכיר יהיה אחראי לכל נזק שיגרם וזאת בנוסף לכל סעד אחר העומד לזכותו הן על פי הוראות חוזה זה והן על פי הוראות כל דין.

 1. א.מוסכם בזאת כי אי פרעון במועד של תשלום כלשהו מהתשלומים המוטלים על השוכר יראוהו כהפרה יסודית של חוזה זה ויזכו את המשכיר בזכות לבטל הסכם זה לאלתר, לתפוס לאלתר של החזקה במושכר, לפנות לאלתר את השוכר מהמושכר ולתבוע את פינויו של המושכר, וזאת מבלי לגרוע מזכות המשכיר לקבל כל סעד נוסף או חילופי על פי חוזה זה ו/או על פי כל דין. אולם המשכיר לא יפעלו כאמור אלא לאחר שהשוכר לא ישלם את המגיע ממנו תוך 7 (שבעה) ימים ממועד התשלום בהסכם זה. בתום התקופה האמורה יהיו המשכיר, מבלי לגרוע מהאמור לעיל,רשאים להכנס למושכר, לתפוס חזקה בו ולהוציא את כל חפצי השוכר ממנו והשוכר נותן בזאת למשכיר יפוי כח בלתי חוזר לפעול כאמור.

ב. מבלי לגרוע מן האמור בס"ק א' לעיל ומזכותם של המשכיר לקבלת כל סעד ותרופה על פי כל דין מוסכם בזאת כי כל פגור ו/או אחור בתשלום אחד מן התשלומים על פי הסכם זה ישא הפרשי הצמדה וריבית בשעור ריבית חובה יומית על חריגות מאשראי מאושר כפי שתהיה נהוגה באותה שעה בבנק פאג"י ע"פ תנאי היתר עיסקא.

 1. מיד עם תום תקופת השכירות על פי הסכם זה מתחייב השוכר לפנות את המושכר ולהוציא ממנו את המיטלטלין שהינו זכאי להוציא למעט שיפוצים ושיפורים שנעשו על ידו ושהוצאתם תגרום לנזק ו/או פגם ו/או קלקול במושכר ולהחזיר את החזקה במושכר כשהוא במצב תקין וטוב (למעט בלאי עקב שימוש סביר ורגיל), ריק ונקי מכל אדם וחפץ השייך לשוכר.
 2. א. השוכר מתחייב לפנות את המושכר במועד ומצהיר כי ידוע לו שהתחייבותו לפנות את המושכר במועד על פי חוזה זה הינה מעיקרי חוזה זה והפרת תנאי זה מהווה הפרה יסודית.

ב. מוסכם בין הצדדים כי אם לא יפנה השוכר את המושכר במועד יהיו המשכיר או בא כוחם רשאים להכנס למושכר בכל עת ובכל דרך ולתפוס את החזקה בו ללא ערעור או התנגדות מצד השוכר ויהיו רשאים לסלק את חפצי השוכר מהמושכר ולאחסנם במקום שימצאו לנכון ולחייב את השוכר בכל ההוצאות שיתחייבו בהם המשכיר או ב"כ מן הפינוי, תפיסת החזקה והוצאת חפצי השוכר והחסנתם כאמור, והכל מבלי שישאו המשכיר באחריות כלשהי כלפי השוכר.

ג. בנוסף ומבלי לגרוע מכל האמור לעיל מתחייב השוכר לשלם למשכיר עבור כל יום של איחור בפינוי המושכר והחזרת המפתחות סך של 100$ ליום ואולם אין לראות באמור בסעיף זה משום הסכמה או ויתור או פגיעה בכל האמור בס"ק א' ו – ב' לעיל, או בכל הוראה אחרת שבחוזה זה.

 1. להבטחת ביצוען המלא והנכון של כל התחייבויות השוכר על פי הסכם זה כולל פינוי המושכר והחזרת החזקה בו למשכיר במועד וכאמור בהסכם זה, מפקיד השוכר בידי המשכיר במעמד חתימת הסכם זה וכתנאי לקבלת החזקה בדירה שטר בטחון על סך של 50,000.- ש"ח, צמוד למדד המחירים לצרכן (ע"פ היתר עיסקא הנהוג בבנק פאג"י) מיום החתימה על הסכם זה בחתימתו של השוכר ובערבות שני ערבים טובים להנחת דעת המשכיר לפקודת המשכיר בצרוף הוראות בלתי חוזרות מאת השוכר והערבים לנהוג בשטרות כדלקמן:

א. אם השוכר לא ימלא התחייבות כלשהי המוטלת עליו במלואה ו/או במועדה ולאחר מתן הודעה מוקדמת בכתב של 10 ימים למילוי ההתחייבות על ידי השוכר, יהיו המשכיר רשאים להפעיל את השטר ולעשות את כל הדורש לשם גביית הסכום הנקוב בו.

ב. אין באמור לעיל כדי לפגוע בכל סעד אחר ו/או נוסף המוקנה למשכיר על פי חוזה זה ו/או על פי כל דין.

ג. 60 (שישים) ימים לאחר תום תקופת השכירות ובכפוף לכך כי השוכר ימלא אחר כל התחייבויותיו במלואן ובמועדן יחזירו המשכיר לשוכר את שטר החוב.

ד. כתובת השוכר ו/או הערבים הינה כמופיע בהסכם זה ובמידה ותשונה יהיה עליהם לידע את המשכיר בדואר רשום (ובמידה ולא יעשו כן תיחשב מסירת דואר רשום שהגיע ליעדו על אף כל סיבה שהיא, ויהיה רשאי המשכיר לקבל פס"ד בהתאם.

 1. בנוסף ומבלי לגרוע מכל בטוחה הנתונה למשכיר על פי הסכם זה תהא למשכיר זכות עיכבון על כל נכס המצוי במושכר להבטחת ביצוען המלא של התחייבויות השוכר על פי הסכם זה.
 2. א. מוסכם ומוצהר בזאת כי רק אישור בכתב חתום על ידי המשכיר או מי שהוסמך לכך מטעמם יחשב כאישור או כהסכמה מצידם באשר לכל דבר ועניין הקשור במישרין או בעקיפין להסכם זה.

ב. מוצהר בזה כי אי עמידה מצד המשכיר על קיום מלוא התחייבויות השוכר על פי דין, כולם או מקצתם, וכן קבלת דמי שכירות למרות הפרת הוראה כלשהי מהוראות הסכם זה מצד השוכר, גלויה או נסתרת, לא יחשבו כהסכמה או ויתור או שינוי הוראות הסכם זה ולא יפגעו בזכות או סעד כלשהו הנתונים למשכיר על פי הסכם זה או על פי כל דין.

 1. השוכר מתחייב לבטח את תכולת המושכר בבטוח כנגד כל נזקי רכוש וצד ג' לרבות בגין גניבה ופריצה, אש, הצפה, התפוצצות כולל סעיף חשמל והכל לפי ערך כינון וכן יש לכלול בפוליסה סעיף אחריות בגין נזקי גוף למבקרים במושכר או בחדריו לרבות השוכר עצמו. המשכיר יופיעו כמוטבים בפוליסה הנ"ל אשר העתק הימנה יומצא למשכיר.
 2. השוכר מצהיר, מתחייב, מסכים ומאשר בזה כי המשכיר יעשו את כל הדרוש, ויהיו רשאים לעשות את כל הדרוש לשם ניתוק קו הטלפון שבמושכר, ניתוק והפסקת זרם החשמל והפסקת המים למושכר וזאת אך ורק למקרה שהשוכר הפר את החוזה בהפרה יסודית, וניתנה לו אורכה בכתב, בת שבוע ימים, לתקן את ההפרה.
 3. מוסכם בזה כי ה"ה:

 

א._____________     ______________ ____________________         _____________

השוכר ת.ז. כתובת טלפון

 

ב.___________   _________________          ______________ _____________

השוכר ת.ז. כתובת         טלפון

יהיו שניהם ביחד וכל אחד מהם לחוד ערבים כלפי המשכיר לבצוע כל הוראות הסכם זה על ידי השוכר ויחתמו על כתב הערבות להסכם השכירות ולכל תקופת האופציה שניתן אם תינתן.

מובהר בזה כי הערבים חבים כלפי המשכיר לתקופת האופציה אם יסוכם כן בין המשכיר לשוכר בין אם ידעו אותם ובין אם לאו והם נותנים את הסכמתם לאלתר ו/או מכללא.  

המשכיר יהיו רשאים מיד לאחר שיתברר להם כי השוכר אינו עומד בהתחייבויותיו על פי הסכם זה לפנות אל הערבים, מבלי צורך בהתראה נוספת לשוכר, ולתבוע מהם באופן מיידי את מילוי כל התחייבויות השוכר על פי הסכם זה, לרבות פיצויים, דמי נזק וכיו"ב.

 

 1. כתובות הצדדים לצרכי הסכם זה ולצורך קבלת בית דין הינן:

 

המשכיר: __________________________________

 

השוכר: ________________________________________
שונות: __________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

 

ולראיה באו הצדדים על החתום:

________________ ________________

המשכיר השוכר

 

אנו הח"מ:

 1. ___________   _________________ ___________________                _____________

הערב ת.ז. כתובת טלפון

 1. ___________   _________________ ___________________                _____________

הערב ת.ז. כתובת טלפון

ערבים בזה, ביחד ולחוד, לכל התחייבויות השוכר בהסכם שכירות זה ולכל תקופת אופציה נוספת שתהא,בד בבד עם חתימתנו כאן אנו חותמים על כתב/שטר ערבות להסכם זה המהווה חלק בלתי נפרד הימנו ויהיה בר תוקף לרבות תקופת האופצייה.

 

ולראיה באנו על החתום:

______________         ________________ ___________________

 

לייעוץ מקצועי ללא עלות:


תחומי התעסקות:
מקרקעין

לקוחות ממליצים:

לורם איפסום דולור סיט אמט, קונסקטורר אדיפיסינג אלית להאמית קרהשק סכעיט דז מא, מנכם למטכין נשואי מנורךגולר מונפרר סוברט לורם שבצק יהול, לכנוץ בעריר גק ליץ, ושבעגט. קולהע צופעט למרקוח איבן איף, ברומץ כלרשט מיחוצים. קלאצי סחטיר בלובק. תצטנפל בלינדו למרקל אס לכימפו, דול, צוט ומעיוט – לפתיעם ברשג – ולתיעם גדדיש. קוויז דומור ליאמום בלינך רוגצה. לפמעט

שם ממליץ

לורם איפסום דולור סיט אמט, קונסקטורר אדיפיסינג אלית להאמית קרהשק סכעיט דז מא, מנכם למטכין נשואי מנורךגולר מונפרר סוברט לורם שבצק יהול, לכנוץ בעריר גק ליץ, ושבעגט. קולהע צופעט למרקוח איבן איף, ברומץ כלרשט מיחוצים. קלאצי סחטיר בלובק. תצטנפל בלינדו למרקל אס לכימפו, דול, צוט ומעיוט – לפתיעם ברשג – ולתיעם גדדיש. קוויז דומור ליאמום בלינך רוגצה. לפמעט

שם ממליץ

מאמרים נוספים:

גישור

סעיף 79 ג לחוק בית המשפט מהו גישור? גישור הינו הליך שבו המגשר מסייע לבעלי הדין להגיע להסכמה ביניהם ולהציע פתרונות לסכסוך, מבלי שתהיה לו.. קרא עוד

זכויות במקרקעין

קיימים 5 זכויות במקרקעין בעלות, שכירות, משכנתא, זיקת הנאה וזכות קדימה. בעלות זכות החזקה והשימוש במקרקעין, לנהוג בהם מנהג בעלים ולבצע כל עסקה בכפוף להוראות.. קרא עוד

פרצלציה – הסכם שיתוף בית משותף

חוק המקרקעין, התשכ"ט – 1969 קובע, כי כאשר קיים שיתוף במקרקעין, בין מספר בעלים, הבעלות של כל שותף הינה בחלק בלתי מסויים במקרקעין כולו ושטח.. קרא עוד
פרטים נוספים

יש לכם שאלה?

מלאו פרטים ונחזור אליכם