זכויות במקרקעין

קיימים 5 זכויות במקרקעין

בעלות, שכירות, משכנתא, זיקת הנאה וזכות קדימה.

בעלות

זכות החזקה והשימוש במקרקעין, לנהוג בהם מנהג בעלים ולבצע כל עסקה בכפוף להוראות החוק או הסכם.

שכירות

הזכות לשימוש והחזקה במקרקעין בתמורה שלא לצמיתות.

שכירות קצרה – התחייבות לביצוע עסקת שכירות לתקופה שאינה עולה על 5 שנים אינה טעונה מסמך בכתב ולא חלה חובת רישומה במרשם המקרקעין.

התחייבות לביצוע עסקת שכירות לתקופה שעולה על 5 שנים טעונה מסמך בכתב ואולם שכירות לתקופה העולה על 10 שנים או חכירה לדורות טעונה מסמך בכתב וחובת רישום במרשם המקרקעין.

דיירות מוגנת בדירה או בבית עסק על פי חוק הגנת הדייר אינה ניתנת לרישום.

השוכר רשאי לשעבד את זכות השכירות במשכנתא או בזיקת הנאה, ללא הסכמת המשכיר אם השכירות נרשמה והדבר לא נאסר בתנאי שטר השכירות.

משכנתא

שעבוד של מקרקעין כערובה לחיוב, בד"כ בהסכמי הלוואה.

המשכנתא אינה פוגעת בזכותו של בעל המקרקעין להחזיק בהם, להשתמש בהם ולעשות בהם עסקה, בכפוף למוסכם בתנאי המשכנתא. אולם עסקה שבעל מקרקעין עשה במקרקעין לאחר שמושכנו, אינה גורעת מזכותו של בעל המשכנתא לממש אותם ואין לעסקה כזו תוקף, כלפי מי שרכש את המקרקעיןבהוצאה לפועל של שטר המשכנתא.

בעל המשכנתא רשאי להעבירה לאדם אחר, ללא הסכמת בעל המקרקעין, בכפוף למוסם בתנאי המשכנתא.

בעל המקרקעין רשאי לפדות את המשכנתא טרם מועד פרעונה ולא ניתן להתנות על הוראה זו בהסכם.

כאשר בעל המשכנתא מסרב לקבל את החוב מן הממשכן או מסיבה אחרת לא ניתן לסלק את החוב לבעל המשכנתא, רשאי הממשכן לפדות את חובו על ידי הפקדת יתרת החוב בידי רשם המקרקעין.

אין מניעה לשעב מקרקעין שמושכנו במשכנתאות נוספות, בכפוף להסכם המשכנתא.

כאשר יש מספר משכנתאות באותה דרגה – עדיפותן נקבעת לפי הסדר בו הן רשומות.

זיקת הנאה

זיקת הנאה היא שעבוד מקרקעין להנאה, שאין עמה זכות להחזיק במקרקעין.

קיימים 4 סוגי זיקת הנאה להלן:

עסקה בזיקת הנאה היא עסקה במקרקעין ולכן התחייבות להקנות זיקת הנאה טעונה מסמך בכתב וזיקת הנאה טעונה רישום.

זיקת הנאה לטובת מקרקעין

תירשם בחלקה הכפופה ובחלקה הנהנית ואין מניעה שבעל שתי חלקות מקרקעין ישעבד אחת מהן בזיקת הנאה לטובת השניה.

זיקת ההנאה מתבטלת עם איחוד חלקת המקרקעין הכפופה והנהנית יחדיו.

זיקת הנאה לטובת פלוני או לטובת סוג בני אדם

אינה ניתנת להעברה, אלא בהסכמת בעל המקרקעין הכפופים, כאשר אין הוראה אחרת בתנאי הזיקה.

זיקת הנאה לטובת הציבור

הציבור יכול להיות מיוצג ע"י המדינה.

זיקת הנאה מכח שנים

מי שהשתמש בזכות הראויה להיות זיקת הנאה במשך תקופה של 30 שנים רצופות, רכש זיקת הנאה והוא זכאי לדרוש את רישומה.

במקרקעי ציבור לא ניתן לרכוש זיקת הנאה מכח שנים.

זכות קדימה

זכות קדימה היא עדיפות ראשונה לקבל מבעל הזכויות במקרקעין הצעה לרכוש את הזכויות במחיר שבעל הקרקע דורש בעדן.

החובה להציע מקרקעין לבעל זכות הקדימה אינה חלה במקרה של העברת הקרקע לאחר ללא תמורה, אך זכות הקדימה אינה מתבטלת בשל העברת המקרקעין, והיא תחול לגבי מי שקיבל את המקרקעין ללא תמורה.

להלן מקרים בהם תחול זכות קדימה

 

לייעוץ מקצועי ללא עלות:


תחומי התעסקות:
מקרקעין

לקוחות ממליצים:

לורם איפסום דולור סיט אמט, קונסקטורר אדיפיסינג אלית להאמית קרהשק סכעיט דז מא, מנכם למטכין נשואי מנורךגולר מונפרר סוברט לורם שבצק יהול, לכנוץ בעריר גק ליץ, ושבעגט. קולהע צופעט למרקוח איבן איף, ברומץ כלרשט מיחוצים. קלאצי סחטיר בלובק. תצטנפל בלינדו למרקל אס לכימפו, דול, צוט ומעיוט – לפתיעם ברשג – ולתיעם גדדיש. קוויז דומור ליאמום בלינך רוגצה. לפמעט

שם ממליץ

לורם איפסום דולור סיט אמט, קונסקטורר אדיפיסינג אלית להאמית קרהשק סכעיט דז מא, מנכם למטכין נשואי מנורךגולר מונפרר סוברט לורם שבצק יהול, לכנוץ בעריר גק ליץ, ושבעגט. קולהע צופעט למרקוח איבן איף, ברומץ כלרשט מיחוצים. קלאצי סחטיר בלובק. תצטנפל בלינדו למרקל אס לכימפו, דול, צוט ומעיוט – לפתיעם ברשג – ולתיעם גדדיש. קוויז דומור ליאמום בלינך רוגצה. לפמעט

שם ממליץ

מאמרים נוספים:

גישור

סעיף 79 ג לחוק בית המשפט מהו גישור? גישור הינו הליך שבו המגשר מסייע לבעלי הדין להגיע להסכמה ביניהם ולהציע פתרונות לסכסוך, מבלי שתהיה לו.. קרא עוד

פרצלציה – הסכם שיתוף בית משותף

חוק המקרקעין, התשכ"ט – 1969 קובע, כי כאשר קיים שיתוף במקרקעין, בין מספר בעלים, הבעלות של כל שותף הינה בחלק בלתי מסויים במקרקעין כולו ושטח.. קרא עוד

היטל השבחה – היבטים כלכליים בתכנון

היטל השבחה- פיצויים- הפקעות היטל השבחה בדירות בהן יש שינוי תכנוני. תוכנית, שימוש חורג, הקלות. מס המוטל על עליית ערכם של המקרקעין בעקבות פעילות שלטונית.. קרא עוד
פרטים נוספים

יש לכם שאלה?

מלאו פרטים ונחזור אליכם