הסכם ייצוג דיירים בפרויקט תמ”א 38 חיזוק

שנערך ונחתם  ביישוב

  ביום __  לחודש__ שנת ____

בין: דיירי הבניין הרשומים כבעלים ברחוב   (להלן:הדיירים ו/או הבעלים“) 

מצד אחד

לבין: משרד עורכי דין               

(להלן: “עוה”ד”) מצד שני


הואיל : והדיירים מעוניינים במימוש תוכנית תמ”א 38/3 עיבוי וחיזוק  (להלן: “הפרויקט”) בבניין ברח’ (להלן: “הבניין”). 

והואיל: והדיירים בבניין פנו לעוה”ד וביקשו לקבל ממנו את שירותי הייצוג לצורך ליווי הפרויקט ייצוג הדיירים בהסכם דיירים-יזם, החתמת הדיירים על הסכם דיירים – יזם, החתמת עמידר וכדומה, טיפול שוטף ומתן מענה משפטי לדיירים במהלך תקופת העבודות והבניה.

והואיל: ועוה”ד הסכימו לייצג את הדיירים לצורך ביצוע הפעולות שלעיל ובתנאי הסכם זה להלן. 


אי  לכך הוסכם, הוצהר והותנה  בין הצדדים כדלקמן:

 1. המבוא להסכם זה מהווה חלק בלתי נפרד ממנו. 
 1. הליווי המשפטי  שיינתן הינו כדלקמן:

  1. עוה”ד ייצגו את הדיירים בבניין שהם בעלי הנכס של בניין ____________ וכי מדובר ב-48 דירות קיימות בנכס שבגוש ____  חלקה _.
  2. עורכי הדין ייצגו את בעלי הזכויות ויעניקו להם ליווי משפטי לכל אורך תקופת ביצוע הפרויקט, החל משלב גיבוש זכויות הדיירים ניהול המשא ומתן להתקשרות הדיירים עם היזם בהסכם , התנהלות למול הרשויות השונות לרבות עמידר, מטעם הדיירים (למעט מול עיריית רמלה) אם יהיה צורך בכך , ליווי בעלי הזכויות בהכנת ההסכם ביצועו של ההסכם והפרויקט עד להשלמתו ומעקב אחרי רישום הזכויות. 
  3. מובהר כי רישום הבית/ים המשותף/ים ו/או תיקונו ורישום זכויות הדיירים על שמם במסגרת רישום בית משותף ישא בעלויות ויבוצע על ידי היזם ו/או ב”כ.
  4. עוה”ד מתחייבים כי יעשו ככל שביכולתם שלא יהיו דיירים סרבנים בפרויקט, ולהשיג את החתימות ברוב הדרוש לאישור העסקה בהתאם להוראות החוק ו/או התקנות   ובכלל זאת חתימות עמידר ו/או כל חברה משכנת אחרת לפי העניין.
  5. חתימת ההסכם בין הדיירים לבין היזם, לרבות החתמה על כל הנספחים הרלוונטיים.
  6. ככל ויהיו דיירים שירצו למכור את דירתם- נושא הייצוג במכירה יתומחר בנפרד על ידי עוה”ד וישולם על ידי הדיירים בלבד, תוך החתמת הדיירים החדשים על הסכמי התמ”א ונספחיהם.
  7. סיוע בהשגת מסמכים נדרשים מאת הדיירים לצורך קידום הפרויקט החזקה בנאמנות של יפויי כוח ושל הערבויות הבנקאיות עד לתום הפרויקט.
  8. מימוש הערבויות הבנקאיות לפי מידת הצורך.
  9. רשימת הפעולות המפורטות בסעיף זה הינה רשימה חלקית בלבד וזו יכולה להשתנות בהתאם להתקדמות הפרויקט. ככל ויתווספו לה מטלות נוספות בהתאם לשלבי ביצוע הפרויקט אשר לגביהן יסוכם עלויות שכ”ט בנפרד .

 

 

  1. שכ”ט עוה”ד בגין השירות המשפטי המפורט לעיל, ישולם לפי התקדמות הפרויקט ולפי הפירוט דלהלן:
  2. 48 דירות קיימות, שכ”ט עבור יחידה הינו ____ ₪ כולל מע”מ, סה”כ _______ ₪ כולל מע”מ כחוק.
  3. שכר טרחה זה אינו כולל אגרות ו/או תשלום פרמיות בגין הגדלת ביטוח אחריות מקצועית בעבור פרויקט התמ”א.
  4. סך השווה ל- __%, שכ”ט עורכי הדין כהגדרתו לעיל, ישולם לעורכי הדין לא יאוחר מ-__ ימי עסקים לאחר חתימת __% מבעלי הזכויות על הסכם תמ”א 38 ( לא כולל עמיגור/ עמידר ו/או יחידות דיור שרשומות אצל רמ”י שיחתמו בשלב מאוחר יותר).
  5. ביום מתן אישור עקרוני מאת העירייה  – סך השווה ל- __% שכ”ט עורכי הדין כהגדרתו לעיל, ישולם לעורכי הדין לא יאוחר מ-__ ימי עסקים.
  6. ביום קבלת היתר הבניה כחוק מאת העירייה – סך השווה ל- __% שכ”ט עורכי הדין כהגדרתו לעיל.

 

 

   1. עוה”ד ימסרו את האינפורמציה הנדרשת באמצעות נציגות הבניין היא נציגות הדיירים הנבחרת וכן תקבל פניות באמצעות הנציגות בלבד.
   2. הערות לגבי אירועים, תקלות ותלונות לגבי עבודת הקבלן במהלך הפרויקט תתקבלנה באמצעות נציגות הדיירים בלבד.
   3. שכ”ט עוה”ד, ישולם על ידי היזם לדיירים במועדים הנקובים בהסכם שכ”ט זה, ונציגות הדיירים מתחייבת להעבירו לעוה”ד תוך 24 שעות מרגע קבלת הסכומים מהיזם ויחתמו על אישור מסירת הכסף לעוה”ד.

 

 

   1. טיפול מול העירייה והועדה המקומית בכל נושא היתרי הבניה, המיסוי העירוני וכל טיפול והליך אחר נדרש.
   2. הסדרת סוגיית מיסוי מקרקעין של הפרויקט לרבות מינוי יועץ מס מטעם הדיירים ישולם    ע”י היזם .
   3. הסדרת סוגיית ביטוח הפרויקט לרבות מינוי יועץ ביטוח מטעם הדיירים ישולם ע”י היזם .
   4. הסדרת ליווי בנקאי לפרויקט, בהתאם לחוק המכר דירות.
   5. הסדרת ערבות ביצוע בעבור העבודות בדירות הקיימות ובהיקף הבניין על סך ______ אשר לא יפחת משווי לפי דו”ח 0.
   6. למען הסר ספק  מוסכם בזאת כי לא ניתן יהיה למשכן את היחידה החישובית/רישומית לטובת רוכשי הדירות החדשות אלא לטובת הבנק המלווה בלבד..
   7.  למען הסר ספק מוסכם בזאת לא ניתן יהיה לרשום הערת אזהרה לפי סעיף 126 לחוק המכר על היחידה החישובית/רישומית לטובת רוכשי הדירות החדשות  .
   8. טיפול בתביעת דיירים סרבנים מול המפקחת במידת הצורך בשיתוף עם ב”כ הדיירים.
   9. תיקון רישום בית משותף לגבי כל הדירות לרבות דירות הדיירים.
   10. טיפול כולל במכירת הדירות של הפרויקט.
   11. אחריות לרישום הבית המשותף החדש.
   12. רישום הזכויות של הרוכשים החדשים ושל הדיירים הקיימים.
   13. הליך מכירת דירות היזם החדשות, ובין היתר,בבדיקת זכויות הבניין והדיירים, בעריכת הסכם דיירים- יזם וכן חוזי מכר דירות חדשות של היזם, דיווח עסקאות המכר לרשויות המס,רישום הערות אזהרה לטובת הרוכשים ובנקים למשכנתאות וכן טיפול ברישום בית משותף ותקנון חדש. 
 1.   מובהר בזאת מפורשות, כי עוה”ד מתחייב בזאת לקבל את הסכמתם מראש ובכתב של הדיירים לכל התחייבות מול היזם הנבחר לרבות תוכניות ו/או מפרט טכני. 

ולראיה באו הצדדים על החתום:

נציגות הדיירים: (שם ומשפחה, ת.ז., מספר דירה  טלפון)

 

 1. ___________    ת.ז __________________חתימה:___________________

2._____________   ת.ז _________           __ חתימה:__________________

 1. ____________   ת.ז _________             __ חתימה:__________________

 

עוה”ד 

חתימה:____________________חותמת:_________________

 

יזם:

בנייני ישרו – __________ ח.פ  __________

חתימה:________________חותמת:___________

 

חתימת יועץ משפטי של החברה: 

חתימה:________________חותמת:___________

 

לייעוץ מקצועי ללא עלות:


תחומי התעסקות:
מקרקעין

לקוחות ממליצים:

לורם איפסום דולור סיט אמט, קונסקטורר אדיפיסינג אלית להאמית קרהשק סכעיט דז מא, מנכם למטכין נשואי מנורךגולר מונפרר סוברט לורם שבצק יהול, לכנוץ בעריר גק ליץ, ושבעגט. קולהע צופעט למרקוח איבן איף, ברומץ כלרשט מיחוצים. קלאצי סחטיר בלובק. תצטנפל בלינדו למרקל אס לכימפו, דול, צוט ומעיוט – לפתיעם ברשג – ולתיעם גדדיש. קוויז דומור ליאמום בלינך רוגצה. לפמעט

שם ממליץ

לורם איפסום דולור סיט אמט, קונסקטורר אדיפיסינג אלית להאמית קרהשק סכעיט דז מא, מנכם למטכין נשואי מנורךגולר מונפרר סוברט לורם שבצק יהול, לכנוץ בעריר גק ליץ, ושבעגט. קולהע צופעט למרקוח איבן איף, ברומץ כלרשט מיחוצים. קלאצי סחטיר בלובק. תצטנפל בלינדו למרקל אס לכימפו, דול, צוט ומעיוט – לפתיעם ברשג – ולתיעם גדדיש. קוויז דומור ליאמום בלינך רוגצה. לפמעט

שם ממליץ

מאמרים נוספים:

זכויות במקרקעין

קיימים 5 זכויות במקרקעין בעלות, שכירות, משכנתא, זיקת הנאה וזכות קדימה. בעלות זכות החזקה והשימוש במקרקעין, לנהוג בהם מנהג בעלים ולבצע כל עסקה בכפוף להוראות.. קרא עוד

פרצלציה – הסכם שיתוף בית משותף

חוק המקרקעין, התשכ"ט – 1969 קובע, כי כאשר קיים שיתוף במקרקעין, בין מספר בעלים, הבעלות של כל שותף הינה בחלק בלתי מסויים במקרקעין כולו ושטח.. קרא עוד

היטל השבחה – היבטים כלכליים בתכנון

היטל השבחה- פיצויים- הפקעות היטל השבחה בדירות בהן יש שינוי תכנוני. תוכנית, שימוש חורג, הקלות. מס המוטל על עליית ערכם של המקרקעין בעקבות פעילות שלטונית.. קרא עוד
פרטים נוספים

יש לכם שאלה?

מלאו פרטים ונחזור אליכם