הסכם חלוקת עיזבון

שנערך ונחתם ביישוב ביום _____ 

 

בין: ת.ז.  (להלן: “פלוני“)

לבין: ת.ז. (להלן: “פלוני“)

לבין: ת.ז. (להלן: “פלוני“)

 

הואיל: והמנוח/ה ________ ז”ל ת.ז. _____ נפטר ביום ___________ (להלן: “המנוח/ה“) והשאיר אחריו צוואה בעדים מיום ____________ בה חילק את עיזבונו, בין היתר בין הצדדים דלעיל.

והואיל: והוגשה בקשה לצו קיום צוואת המנוח בפני רשם הירושה בתל אביב  (להלן: “הבקשה“).

והואיל: והגב’ ___________ ת.ז. _____________ חתמה על תצהיר הסתלקות מחלקה בעיזבון לטובת הצדדים דלעיל .

והואיל והצדדים מעוניינים לחלק את העיזבון בהתאם לאמור בהסכם זה להלן.

 

אי  לכך הגיעו הצדדים להסכמות המפורטות להלן:

  1. המבוא להסכם זה מהווה חלק בלתי נפרד ממנו.
  2. מוסכם בזאת כי הדירה הנמצאת ברחוב __________ והידועה כחלקה _______ בגוש _____________ תעבור אל _________, תרשם על שמו ותהיה בבעלותו הייחודית והבלעדית.
  3. עוד מוסכם כי הדירה הנמצאת _____________ הידועה כחלקה _______ בגוש _________אף היא תעבור אל ___________, תרשם על שמו ותהיה בבעלותו הייחודית והבלעדית.
  4. כמו כן מוסכם כי הדירה אשר נמצאת ברחוב _____________ והידועה כחלקה ________בגוש ___________ תעבור אל ____________ תירשם על שמה ותהיה בבעלותה הייחודית והבלעדית.
  5. יתרת העיזבון תחולק באופן ש______________ יקבל _____________ חלקים מיתרת העיזבון, ____________ תקבל _____________ חלקים מיתרת העיזבון ו___________ יקבל _________ חלקים מיתרת העיזבון.
  6. הצדדים מצהירים בזה כי חלוקת העיזבון כמפורט בהסכם זה הנה חלוקה של נכסי העיזבון כפי שתהיה בפועל לאחר ההורשות כמפורט לעיל.
  7. הצדדים ישתפו פעולה ויעשו כל שיידרש על מנת להתאים את רישום הזכויות בהתאם לצו קיום צוואה לחלוקת הזכויות כפי שמבוצעת במסגרת הסכם זה.

 

ולראיה באו הצדדים על החתום: היום ______________

 

______________________ _______________________ ________________________ 

 

לייעוץ מקצועי ללא עלות:


תחומי התעסקות:
מקרקעין

לקוחות ממליצים:

לורם איפסום דולור סיט אמט, קונסקטורר אדיפיסינג אלית להאמית קרהשק סכעיט דז מא, מנכם למטכין נשואי מנורךגולר מונפרר סוברט לורם שבצק יהול, לכנוץ בעריר גק ליץ, ושבעגט. קולהע צופעט למרקוח איבן איף, ברומץ כלרשט מיחוצים. קלאצי סחטיר בלובק. תצטנפל בלינדו למרקל אס לכימפו, דול, צוט ומעיוט – לפתיעם ברשג – ולתיעם גדדיש. קוויז דומור ליאמום בלינך רוגצה. לפמעט

שם ממליץ

לורם איפסום דולור סיט אמט, קונסקטורר אדיפיסינג אלית להאמית קרהשק סכעיט דז מא, מנכם למטכין נשואי מנורךגולר מונפרר סוברט לורם שבצק יהול, לכנוץ בעריר גק ליץ, ושבעגט. קולהע צופעט למרקוח איבן איף, ברומץ כלרשט מיחוצים. קלאצי סחטיר בלובק. תצטנפל בלינדו למרקל אס לכימפו, דול, צוט ומעיוט – לפתיעם ברשג – ולתיעם גדדיש. קוויז דומור ליאמום בלינך רוגצה. לפמעט

שם ממליץ

מאמרים נוספים:

זכויות במקרקעין

קיימים 5 זכויות במקרקעין בעלות, שכירות, משכנתא, זיקת הנאה וזכות קדימה. בעלות זכות החזקה והשימוש במקרקעין, לנהוג בהם מנהג בעלים ולבצע כל עסקה בכפוף להוראות.. קרא עוד

פרצלציה – הסכם שיתוף בית משותף

חוק המקרקעין, התשכ"ט – 1969 קובע, כי כאשר קיים שיתוף במקרקעין, בין מספר בעלים, הבעלות של כל שותף הינה בחלק בלתי מסויים במקרקעין כולו ושטח.. קרא עוד

היטל השבחה – היבטים כלכליים בתכנון

היטל השבחה- פיצויים- הפקעות היטל השבחה בדירות בהן יש שינוי תכנוני. תוכנית, שימוש חורג, הקלות. מס המוטל על עליית ערכם של המקרקעין בעקבות פעילות שלטונית.. קרא עוד
פרטים נוספים

יש לכם שאלה?

מלאו פרטים ונחזור אליכם