הסכם הארכת שכירות

הסכם הארכת שכירות
בין:

מרחוב

אשר יקרא להלן – "המשכיר",

מצד אחד

________________________

אשר כתובתכם לצורך הסכם זה הינה:

_________________________

ביחד ולחוד, להלן – "השוכר",
מצד שני

שנערך ונחתם ביישוב ביום _______________

 

הואיל: וביום _________נכרת בין הצדדים הסכם להשכרת דירה בן/בת _____ חדרים ברחוב _____ במקרקעין (להלן -: "המושכר") לתקופה של 12 חודש (להלן – "הסכם השכירות");

והואיל: וברצון הצדדים לשנות את הסכם השכירות ולהאריך את תקופת השכירות לתקופה נוספת בת 12 חודשים, הכל בהתאם ובכפוף למפורט בהסכם זה להלן;

 

לפיכך הוסכם, הוצהר והותנה בין הצדדים כדלקמן:

 1. המבוא להסכם זה מהווה חלק בלתי נפרד ממנו.
 2. תקופת השכירות בהתאם להסכם השכירות תוארך לתקופה נוספת בת 12 חודשים שתחילתה ביום ________ וסיומה ביום _________ (להלן – "תקופת השכירות הנוספת"), וזאת בכפוף לכך שהשוכר ימציא למשכיר לפני תחילת תקופת השכירות הנוספת את כל הבטוחות המפורטות בסעיף ___ להסכם השכירות אשר יעמדו בתוקפן בכל תקופת השכירות הנוספת.
 3. תקופת השכירות לא תוארך לתקופה מעבר לתקופת השכירות הנוספת ללא הסכמת המשכיר מראש ובכתב.
 4. הצדדים מסכימים לשנות את הסכם השכירות כדלקמן [למחוק אם לא רלבנטי]:
  1. _________________________________________________
  2. _________________________________________________
  3. _________________________________________________
  4. _________________________________________________
 5. מלבד האמור לעיל לא יחול כל שינוי בהוראות הסכם השכירות והן יוסיפו לחול ולעמוד בתוקפן.

______________________ ______________________

                המשכיר השוכר

 

לייעוץ מקצועי ללא עלות:


תחומי התעסקות:
מקרקעין

לקוחות ממליצים:

לורם איפסום דולור סיט אמט, קונסקטורר אדיפיסינג אלית להאמית קרהשק סכעיט דז מא, מנכם למטכין נשואי מנורךגולר מונפרר סוברט לורם שבצק יהול, לכנוץ בעריר גק ליץ, ושבעגט. קולהע צופעט למרקוח איבן איף, ברומץ כלרשט מיחוצים. קלאצי סחטיר בלובק. תצטנפל בלינדו למרקל אס לכימפו, דול, צוט ומעיוט – לפתיעם ברשג – ולתיעם גדדיש. קוויז דומור ליאמום בלינך רוגצה. לפמעט

שם ממליץ

לורם איפסום דולור סיט אמט, קונסקטורר אדיפיסינג אלית להאמית קרהשק סכעיט דז מא, מנכם למטכין נשואי מנורךגולר מונפרר סוברט לורם שבצק יהול, לכנוץ בעריר גק ליץ, ושבעגט. קולהע צופעט למרקוח איבן איף, ברומץ כלרשט מיחוצים. קלאצי סחטיר בלובק. תצטנפל בלינדו למרקל אס לכימפו, דול, צוט ומעיוט – לפתיעם ברשג – ולתיעם גדדיש. קוויז דומור ליאמום בלינך רוגצה. לפמעט

שם ממליץ

מאמרים נוספים:

גישור

סעיף 79 ג לחוק בית המשפט מהו גישור? גישור הינו הליך שבו המגשר מסייע לבעלי הדין להגיע להסכמה ביניהם ולהציע פתרונות לסכסוך, מבלי שתהיה לו.. קרא עוד

זכויות במקרקעין

קיימים 5 זכויות במקרקעין בעלות, שכירות, משכנתא, זיקת הנאה וזכות קדימה. בעלות זכות החזקה והשימוש במקרקעין, לנהוג בהם מנהג בעלים ולבצע כל עסקה בכפוף להוראות.. קרא עוד

פרצלציה – הסכם שיתוף בית משותף

חוק המקרקעין, התשכ"ט – 1969 קובע, כי כאשר קיים שיתוף במקרקעין, בין מספר בעלים, הבעלות של כל שותף הינה בחלק בלתי מסויים במקרקעין כולו ושטח.. קרא עוד
פרטים נוספים

יש לכם שאלה?

מלאו פרטים ונחזור אליכם