הסכם בן יורשים

שנערך ונחתם ביום______חודש _____2013 ב________

 

בין:

 

 1. —————–

מרח' ________________

 

 1. ———————

מרח' _______________

(להלן: "—————")
מצד אחד

 

לבין: 

——————-

———————–

(להלן: "——-'")
מצד שני

                                      

הואיל והצדדים לחוזה זה הנם אחים והיורשים החוקיים היחידים של הוריהם אשר הלכו לעולמם: האם: ——————- – נפטרה ב- —————; האב: ———— ז"ל ת.ז. ————, נפטר ב—————- (שניהם יחד יקראו להלן – "ההורים"); 

והואיל וההורים המנוחים לא הותירו אחריהם צוואה; 

והואיל והצדדים להסכם זה הנם אחים זה לזה, בניהם של ההורים המנוחים הנ"ל, ומתעתדים לפעול בהליך המתאים לקבלת צווי ירושה על עזבון ההורים; 

והואיל טרם הגשת הבקשות לצו ירושה על עזבון כל אחד מההורים, מעוניינים האחים להסדיר יחסיהם ביחס לזכויות בעזבון ההורים ואופן חלוקתו; 

והואיל ועזבון ההורים כולל דירת מגורים ברח' ————– בשכונת רמת ——- ב———– הידועה גם כגוש ———- חלקה ———- תת חלקה ———— (להלן – "הדירה"), אשר הזכויות בדירה זו רשומות בלשכת רישום המקרעקעין ברחובות על שם ההורים, נכון ליום החתימה על הסכם זה; 

והואיל וברצון הצדדים להסכם זה לפעול לרישום הזכויות בדירה זו על שם היורשים בלשכת רישום המקרקעין, בהתאם להסכמות להלן בהסכם זה ביניהם כיורשים; 

 

לפיכך הוסכם, הוצהר והותנה בין הצדדים כדלקמן:

 

 1. מבוא

1.1.   המבוא לחוזה זה, כמו נספחיו, מהווים חלק בלתי נפרד ומחייב הימנו כיתר תנאיו.

1.2. כותרות הסעיפים הנן לנוחיות בלבד, ואין לפרש תנאי מתנאי חוזה זה לפיהן.

 

 1. הצדדים מצהירים בזאת כדלקמן: 
  1. הצדדים להסכם זה, הנם בניהם של המנוחים הנ"ל: ————————–
  1. המנוחים הנ"ל לא הותירו אחריהם צוואה ונכון ליום הסכם זה טרם הוצאו על עזבונם צווי ירושה.
  1. האחים: ——- מעוניינים לפעול להגשת בקשות לצווי הירושה על עזבון ההורים ולהסדיר בכך מעמדך כיורשיהם על פי צווי ירושה כדין. 
  1. ——- (אחיהם של ————– כאמור לעיל), מעוניין לשתף פעולה בהגשת הבקשות לצווי  ירושה על עזבון ההורים, אולם מעוניין להסדיר יחסיו עם ——- במסגרת הסכם זה מבלי להיכלל בצווי הירושה, בכפוף להוראות הסכם זה. 

 

 1. לפיכך מוסכם בין הצדדים כדלקמן: 
  1. הצדדים מצהירים ומתחייבים בזאת לנהוג ביושר, בהגינות ובנאמנות איש כלפי אחיו ובביצוע הוראות הסכם זה, מתוך כבוד לזכרם של ההורים והכבוד ההדדי ביניהם כאחים. 
  1. במעמד החתימה על הסכם זה יחתום ——- על תצהירי הסתלקות כדין בהם יצהיר על הסתלקותו המלאה מעיזבון כל אחד מההורים לטובת שני אחיו הנ"ל – ——-, בכפוף להתחייבויות ——- בהסכם זה כמפורט להלן, ותצהירים אלה יצורפו לבקשות לצו ירושה על עיזבון כל אחד מההורים.
  1. ידוע לצדדים להסכם זה כי הנכס היחיד הקיים בעיזבון שני ההורים הינו דירת המגורים הנ"ל, הרשומה כאמור לעיל בלשכת רישום המקרקעין ברחובות על שם ההורים. 
  1. מוסכם בין הצדדים כי האחים ——- יגישו בקשות לצו ירושה על כל אחד מההורים – בו יבקשו כי בצו הירושה יוכרזו שניהם כיורשי ההורים, ותירשם הסתלקותו המלאה של ——- מעיזבון כל אחד מההורים. 
  1. בכפוף להתחייבותו זו של ——- וחתימתו על תצהירי ההסתלקות כאמור לעיל, במעמד החתימה על הסכם זה, מתחייבים בזאת ————– ו——-, התחייבות בלתי חוזרת, כי בתום שנה מפטירת האב (———————— – להלן – "האב המנוח"), יתחילו בפעולות למכירת הדירה הנ"ל. 
  1. ——- מתחייבים בזאת כמו כן, התחייבות בלתי חוזרת כי בעת מכירת הדירה הנ"ל, יהא זכאי ——- ל1/3 (שליש) מסכום התמורה אשר יתקבל ממכירתה (לאחר ניכוי הוצאות המכירה הנהוגות: שכ"ט עו"ד, מיסוי מקרקעין וכל הוצאה מקובלת והיטל או מס נהוגים). 
  1. סכום זה בשיעור 1/3 (שליש) ממכירת הדירה, כאמור לעיל, יועבר ישירות ל——- מייד עם קבלת סכום התמורה ממכירת הדירה על ידי ——-, ולא יאוחר מקבלת מלוא התמורה על פי הסכם מכר עליו יחתמו ——- עם רוכש הדירה. 
  1. —— ו——- מתחייבים בזאת להודיע ל——- ולהביא לידיעתו בזמן אמת על כל מהלך ו/או פעולה אשר יבצעו כאמור לעיל לצורך מכירת הדירה, מציאת קונה מתאים, וכן יעדכנו את ——- לפחות 7 ימים מראש טרם החתימה על חוזה מכר, על מועד החתימה המתוכנן, כמו כן יידעו את ——- בדבר סכום המכירה המוסכם עם רוכש הדירה. 
  1. ————– ו——- מתחייבים בזאת להימנע מביצוע עסקת מכירת הדירה ללא קבלת הסכמתו של ——- לכך ולתנאי עסקת המכירה מראש טרם החתימה על חוזה מכר, ויחתמו במעמד החתימה על הסכם זה, על מסמך מתאים ללשכת רישום המקרקעין על הימנעות מביצוע עסקה בדירה, ומסמך זה יוחזק בידי ——- אשר יהא רשאי לעשות בו שימוש כדין. 

 

 1. מוסכם בזאת, כי בכפוף להתחייבויות הצדדים בהסכם זה וחתימתם על המסמכים הנ"ל, יגישו ——- שתי בקשות לצווי ירושה על עיזבון כל אחד מההורים, באופן בו תירשמנה זכויותיהם של ——- כבעלים בדירה, בלשכת רישום המקרקעין. 
 1. הצדדים מצהירים כי קראו הסכם זה בעיון טרם החתימה עליו, ותוכנו נוסח על פי דרישותיהם, צרכיהם ובקשתם. כן הינם מצהירים כי תוכן הסכם זה הוסבר להם, והצדדים מצהירים בזאת כי הבינו כל האמור בהסכם זה ומסכימים לתוכנו. כמו כן מצהירים הצדדים כי חתמו על הסכם זה בהיותם בדעה צלולה, מרצונם החופשי והטוב ותוך הבנת משמעותו ותוצאותיו, ללא כל לחץ ו/או כפייה ו/או השפעה.

 

ולראיה באו הצדדים על החתום:

________________ ______________ _________________

אישור עו"ד

הריני מאשר/ת  בזאת כי ה"ה  ——————– חתמו היום _________על הסכם זה בפניי, לאחר שקראו האמור בו והצהירו כי הנם מסכימים לאמור בו ומבינים תוכנו ולאחר שזיהיתי אותם על פי תעודת הזהות שלהם.

עו"ד

 

אישור עו"ד

הריני מאשר/ת  בזאת כי מר ——- ————- ————– חתם היום _________על הסכם זה בפניי, לאחר שקרא האמור בו והצהיר כי הנו מסכים לאמור בו ומבין תוכנו ולאחר שזיהיתי אותו על פי תעודת הזהות שלו. 

עו"ד

לייעוץ מקצועי ללא עלות:


תחומי התעסקות:
מקרקעין

לקוחות ממליצים:

לורם איפסום דולור סיט אמט, קונסקטורר אדיפיסינג אלית להאמית קרהשק סכעיט דז מא, מנכם למטכין נשואי מנורךגולר מונפרר סוברט לורם שבצק יהול, לכנוץ בעריר גק ליץ, ושבעגט. קולהע צופעט למרקוח איבן איף, ברומץ כלרשט מיחוצים. קלאצי סחטיר בלובק. תצטנפל בלינדו למרקל אס לכימפו, דול, צוט ומעיוט – לפתיעם ברשג – ולתיעם גדדיש. קוויז דומור ליאמום בלינך רוגצה. לפמעט

שם ממליץ

לורם איפסום דולור סיט אמט, קונסקטורר אדיפיסינג אלית להאמית קרהשק סכעיט דז מא, מנכם למטכין נשואי מנורךגולר מונפרר סוברט לורם שבצק יהול, לכנוץ בעריר גק ליץ, ושבעגט. קולהע צופעט למרקוח איבן איף, ברומץ כלרשט מיחוצים. קלאצי סחטיר בלובק. תצטנפל בלינדו למרקל אס לכימפו, דול, צוט ומעיוט – לפתיעם ברשג – ולתיעם גדדיש. קוויז דומור ליאמום בלינך רוגצה. לפמעט

שם ממליץ

מאמרים נוספים:

גישור

סעיף 79 ג לחוק בית המשפט מהו גישור? גישור הינו הליך שבו המגשר מסייע לבעלי הדין להגיע להסכמה ביניהם ולהציע פתרונות לסכסוך, מבלי שתהיה לו.. קרא עוד

זכויות במקרקעין

קיימים 5 זכויות במקרקעין בעלות, שכירות, משכנתא, זיקת הנאה וזכות קדימה. בעלות זכות החזקה והשימוש במקרקעין, לנהוג בהם מנהג בעלים ולבצע כל עסקה בכפוף להוראות.. קרא עוד

פרצלציה – הסכם שיתוף בית משותף

חוק המקרקעין, התשכ"ט – 1969 קובע, כי כאשר קיים שיתוף במקרקעין, בין מספר בעלים, הבעלות של כל שותף הינה בחלק בלתי מסויים במקרקעין כולו ושטח.. קרא עוד
פרטים נוספים

יש לכם שאלה?

מלאו פרטים ונחזור אליכם