הודעה על הפרת הסכם שכירות

לכבוד:

משכיר הדירה ברח……

הנדון: הודעה על הפרת הסכם

והתראה לפני נקיטת הליכים משפטיים

הסכם שכירות מיום….. (להלן: “ההסכם”)

שלום רב,

ה”ה — (להלן: “מרשיי” או “השוכרים”) מילאו ידיי לפנות אליך כדלקמן:

 1. ביום .. נחתם ההסכם שבנדון מול המשכיר מר …. (להלן: “המשכיר”) שנחזה כבעליו של הנכס, דירה בת … חדרים ברח… (להלן: “הדירה”). לא ברור מי הבעלים המחזיק כדין בנכס אשר מולו היה על החוזה להיחתם, הואיל והמשכיר הפנה את מרשיי ליצור קשר עם אביו.
 2. בדירה היתה בעיית חשמל רצינית. נפילות מתח מרובות שאינן בגדר הסביר. בנוסף הפסקות מים כחדשות לבקרים ולא במידה סבירה.
 3. מרשיי פנו בעניין הפסקות החשמל והמים למשכיר וזה הפנה אותם לאביו ואבי המשכיר התעלם מפניותיהם והם ובנם בן ה- 3 מצאו את עצמם בפני שוקת שבורה.
 4. דמי השכירות בהסכם נקבעו על סך של …. . מרשיי שילמו את דמי השכירות במועדם, אולם לאחר פניות רבות למשכיר לתיקון הליקויים הרבים בדירה שלא נענו, החליטו כי אינם יכולים להמשיך לסבול ולגור בדירה שאינה ראויה למגורים והודיעו לך ביום … כי הם מבקשים לסיים את ההתקשרות ביניכם.
 5. לידיעתך, על פי החוק החדש, מחויב המשכיר למסור דירה המוגדרת “ראויה למגורים”, כאשר בתוספת הראשונה לתיקון מוגדרים תנאים בסיסיים, אשר אם אינם קיימים, הדירה אינה ראויה למגורים:
  מערכת תקינה של מים נקיים וניקוז, מערכת חשמל או מערכת תאורה, פתחי אוורור ותאורה טבעית, דלתות וחלונות לסגירת פתחי האוורור והכניסה. אם קיים גורם סיכון בלתי סביר לשוכר או לבריאותו, הדירה אינה ראויה למגורים.
 6. מסירת דירה שאינה ראויה למגורים מהווה הפרה של חוזה השכירות מצד המשכיר, ובמצב כזה השוכר יכול לבטל את החוזה בכל עת, גם אם השוכר ידע על הליקויים או לא דיווח למשכיר על אי ההתאמות, ואפילו אם המשכיר לא קיבל הזדמנות ראויה לתקנם. לא ניתן להתנות על הוראה זו.

7.       אין ספק כי הדירה במצבה כמתואר גם במכתבם של מרשיי אליך, הרצ”ב אינה ראויה למגורים.

8.       בנוסף קיומה של משחטה, בחצר מגורים, באופן לא מבוקר, יכול ותהיה גורם לזיהום ומחלות שונות ומסוכנות. מצב זה הינו סכנת נפשות בייחוד כשמדובר בדיירים להם ילד כבן —.

 1. זאת ועוד, יצרת יחסי עובד ומעביד עם מרשיי מבלי שהחתמת אותם על טפסי 101 וחלף לפחות שבוע מבלי שמסרת להם הודעת העסקה. בכך הנך עובר על חוקי דיני העבודה, עבירה שענישה בגינה מאסר ו/או עיצום כספי של עד סך של 70,000 ₪. מרשיי הונחו לפעול מול הרשות לאכיפת דיני עבודה.
 2. לידיעתך, בהתאם לסעיף 25 בתיקון לחוק השכירות והשאילה, מרשיי אף זכאים להחזר כספי בגין פטור מתשלום דמי השכירות בגין התקופה בה דרו בדירה שאינה ראויה למגורים.
 3. לאור כל האמור לעיל, הנך נדרש להחזיר את ההמחאות שנמסרו לידך במסגרת ההסכם, לידי מרשיי ללא כל דיחוי.
 4. היה ותמשיך להפקיד את ההמחאות שלא כדין, ינקטו מרשיי בכל ההליכים המשפטיים והסעדים העומדים לרשותם עפ”י דין, לרבות פתיחת תביע משפטית, ללא התראה מוקדמת.
 5. מרשיי שומרים לעצמו הזכות לתבוע כל תביעה להשבת כספים, דמי שכירות, בצירוף ריבית והצמדה כדין, על פי ערכם להיום, כל הוצאה כספית, פיצויים והוצאות משפטיות, במסגרת הליך משפטי זה וכל נזק שיגרם להם, לרבות עגמת נפש, טרחה ושכר טרחת עורכי דין, דבר אשר עלול לגרום לך להוצאות רבות נוספות ולאי נעימויות מיותרות.

 

 1. ראה הוזהרת !! לא תשלח אזהרה נוספת !!

     בכבוד רב

מעיין בן יהודה, עו”ד

לייעוץ מקצועי ללא עלות:


תחומי התעסקות:
מקרקעין

לקוחות ממליצים:

לורם איפסום דולור סיט אמט, קונסקטורר אדיפיסינג אלית להאמית קרהשק סכעיט דז מא, מנכם למטכין נשואי מנורךגולר מונפרר סוברט לורם שבצק יהול, לכנוץ בעריר גק ליץ, ושבעגט. קולהע צופעט למרקוח איבן איף, ברומץ כלרשט מיחוצים. קלאצי סחטיר בלובק. תצטנפל בלינדו למרקל אס לכימפו, דול, צוט ומעיוט – לפתיעם ברשג – ולתיעם גדדיש. קוויז דומור ליאמום בלינך רוגצה. לפמעט

שם ממליץ

לורם איפסום דולור סיט אמט, קונסקטורר אדיפיסינג אלית להאמית קרהשק סכעיט דז מא, מנכם למטכין נשואי מנורךגולר מונפרר סוברט לורם שבצק יהול, לכנוץ בעריר גק ליץ, ושבעגט. קולהע צופעט למרקוח איבן איף, ברומץ כלרשט מיחוצים. קלאצי סחטיר בלובק. תצטנפל בלינדו למרקל אס לכימפו, דול, צוט ומעיוט – לפתיעם ברשג – ולתיעם גדדיש. קוויז דומור ליאמום בלינך רוגצה. לפמעט

שם ממליץ

מאמרים נוספים:

זכויות במקרקעין

קיימים 5 זכויות במקרקעין בעלות, שכירות, משכנתא, זיקת הנאה וזכות קדימה. בעלות זכות החזקה והשימוש במקרקעין, לנהוג בהם מנהג בעלים ולבצע כל עסקה בכפוף להוראות.. קרא עוד

פרצלציה – הסכם שיתוף בית משותף

חוק המקרקעין, התשכ"ט – 1969 קובע, כי כאשר קיים שיתוף במקרקעין, בין מספר בעלים, הבעלות של כל שותף הינה בחלק בלתי מסויים במקרקעין כולו ושטח.. קרא עוד

היטל השבחה – היבטים כלכליים בתכנון

היטל השבחה- פיצויים- הפקעות היטל השבחה בדירות בהן יש שינוי תכנוני. תוכנית, שימוש חורג, הקלות. מס המוטל על עליית ערכם של המקרקעין בעקבות פעילות שלטונית.. קרא עוד
פרטים נוספים

יש לכם שאלה?

מלאו פרטים ונחזור אליכם