מכתב התראה בגין אי ביצוע הפקדות מעסיק לפנסיה

לכבוד: 

******* ח.פ. ******* (להלן: "החברה")

התראה

בשם מרשתי הגב' ******* ת.ז ******* (להלן: "******* " או "העובדת"), הריני פונה אליכם כדלקמן:

 1. הגב' ******* עבדה בחברתכם החל מיום ******* ועד ליום *******.
 2. במהלך תקופת עבודתה בחברה התברר לעובדת, כי החברה לא הפרישה עבורה הפרשות פנסיוניות כמתחייב על פי החוק.
 3. זאת על אף שנכחה העובדת בפגישה שהתקיימה במשרדי החברה עם יועצת פנסיונית של חברת ******* בשם ******* (להלן: "חברת הפנסיה" או "******* "), אשר הובאה, ביוזמת החברה.
 4. ******* מילאה טפסים לפתיחת חשבון פנסיה וכל הנדרש ממנה ע"י היועצת הפנסיונית הנ"ל.
 5. בהמשך הבחינה ******* כי לא בוצעו בפעל הפרשות פנסיוניות והיא אף התקשרה לחברת הפנסיה, ******* ונאמר לה שכספי הפנסיה טרם הועברו מהמעביד אליהם ולא התבקשה ******* לדבר מה נוסף. כך נאמר לה מס' פעמים עד שבשיחתה האחרונה לפני ******* ימים נאמר לה כי חב' הפנסיה אינה עובדת יותר עם המעביד, חברת *******.
 6. שרה פנתה בעניין אי ביצוע הפרשות פנסיוניות ו/או אי העברת כספי הפנסיה לקופת הפנסיה, ליעוץ משפטי, אצל עוה"ד ******* וזה התנהל מולכם ואף שלח ביום ******* מכתב התראה לפני תביעה, אולם *******  כנראה ובחרה שלא להגיב ולכן נכון ליום מכתבי זה, טרם קיבלה ******* ו/או עו"ד ******* תגובה בעניין. 
 7. הריני להודיעכם כי על פי תקנה 10 לתקנות הפיקוח על שירותים פיננסיים (קופות גמל) (תשלומים לקופת גמל), תשע"ד-2014, על המעסיק להעביר את ההפרשות אל קרן הפנסיה תוך 7 ימי עסקים מיום תשלום המשכורת החודשית לעובד או תוך 15 ימים מתום החודש שעבורו משולמים הכספים, וזאת לפי המוקדם מביניהם.

  במידה והמעסיק לא העביר את הכספים עד ה-15 לחודש הוא עלול להיות חייב בריבית כלפי קרן הפנסיה, וזאת מהיום ה-16 לחודש ועד למועד התשלום בפועל.


  על פי סעיף 19א לחוק הגנת השכר, הפרשות פנסיוניות שלא הועברו תיחשבנה כשכר מולן במידה והן לא שולמו תוך 21 יום מהיום שבו רואים כמולן את השכר שבגינו מבוצעים התשלומים.

  איחור בתשלום מעבר למועד זה יהפוך את ההפרשות לשכר מולן, המזכה את העובד בקבלת פיצויי הלנת שכר שהינם פיצויים גבוהים ביותר.

  על פי סעיף 25ב(ג) לחוק הגנת השכר, ניכוי הפרשות העובד משכרו ואי העברתן לקרן הפנסיה מהווה גם עבירה פלילית לפי חוק העונשין שדינה קנס או מאסר.

  על פי הפסיקה, במידה והמעסיק הפר את חובתו להעביר את ההפרשות הפנסיוניות, העובד רשאי לתבוע את המעסיק, לקבלת צו שיאכוף על המעסיק את ביצוע התשלומים לקרן הפנסיה או לקבלת פיצויים בגין הנזק שנגרם לו עקב אי ביצוע ההפרשות ואובדן הפנסיה.


  מרשתי מילאה ידי להגיש תביעה לפיצויים. דעו לכם כי במסגרתה, יכללו לא רק את הסכומים הנומינאליים שלא הופרשו לפנסיה, אלא גם הסכומים המהוונים, אשר כוללים את כל הריביות המשוערות שמרשתי הפסידה עקב אי העברת ההפרשות לקרן הפנסיה.


  בנוסף, קיימת עילת תביעה גם כנגד החברה המבטחת וזו סביר כי תגיש תביעת שיפוי כנגדכם.

במסגרת ההסדר הפנסיוני המעסיק מתחייב לביצוע ההפרשות לא רק כלפי העובד, אלא גם כלפי חברת הביטוח.

בהתאם לכך, חלה על חברת הביטוח החובה לוודא שהמעסיק מעביר אליה את ההפרשות הפנסיוניות ואם הוא איננו עושה זאת, עליה לתבוע את המעסיק. אם היא לא תעשה כן היא תחוב באחריות כלפי העובד במידה והוא זכאי לכספי הפנסיה.

כידוע לכם, על פי הפסיקה, במקרה דנן ניתן לתבוע הן את החברה עצמה והן את בעלי החברה באופן אישי.יצויין, כי בהמשך לאישור מסירה מכתב התראה אליכם כאמור לעי שנתקבל ביום *******, הרי שמוגשת בימים אלו תלונה בעניין זה בפני יחידת האכיפה של משרד הכלכלה.

העתק:

*******  – מנכ"ל

לייעוץ מקצועי ללא עלות:


תחומי התעסקות:
מקרקעין

לקוחות ממליצים:

לורם איפסום דולור סיט אמט, קונסקטורר אדיפיסינג אלית להאמית קרהשק סכעיט דז מא, מנכם למטכין נשואי מנורךגולר מונפרר סוברט לורם שבצק יהול, לכנוץ בעריר גק ליץ, ושבעגט. קולהע צופעט למרקוח איבן איף, ברומץ כלרשט מיחוצים. קלאצי סחטיר בלובק. תצטנפל בלינדו למרקל אס לכימפו, דול, צוט ומעיוט – לפתיעם ברשג – ולתיעם גדדיש. קוויז דומור ליאמום בלינך רוגצה. לפמעט

שם ממליץ

לורם איפסום דולור סיט אמט, קונסקטורר אדיפיסינג אלית להאמית קרהשק סכעיט דז מא, מנכם למטכין נשואי מנורךגולר מונפרר סוברט לורם שבצק יהול, לכנוץ בעריר גק ליץ, ושבעגט. קולהע צופעט למרקוח איבן איף, ברומץ כלרשט מיחוצים. קלאצי סחטיר בלובק. תצטנפל בלינדו למרקל אס לכימפו, דול, צוט ומעיוט – לפתיעם ברשג – ולתיעם גדדיש. קוויז דומור ליאמום בלינך רוגצה. לפמעט

שם ממליץ

מאמרים נוספים:

גישור

סעיף 79 ג לחוק בית המשפט מהו גישור? גישור הינו הליך שבו המגשר מסייע לבעלי הדין להגיע להסכמה ביניהם ולהציע פתרונות לסכסוך, מבלי שתהיה לו.. קרא עוד

זכויות במקרקעין

קיימים 5 זכויות במקרקעין בעלות, שכירות, משכנתא, זיקת הנאה וזכות קדימה. בעלות זכות החזקה והשימוש במקרקעין, לנהוג בהם מנהג בעלים ולבצע כל עסקה בכפוף להוראות.. קרא עוד

פרצלציה – הסכם שיתוף בית משותף

חוק המקרקעין, התשכ"ט – 1969 קובע, כי כאשר קיים שיתוף במקרקעין, בין מספר בעלים, הבעלות של כל שותף הינה בחלק בלתי מסויים במקרקעין כולו ושטח.. קרא עוד
פרטים נוספים

יש לכם שאלה?

מלאו פרטים ונחזור אליכם